top of page

יאיר מדידות ובדיקות קרינה, מציעים מגוון שירותים העוסקים בבדיקות וייעוץ קרינה.

הנחיית קבוצות

 • מתן הרצאות והדרכות בתחום

ליווי ופיקוח לבנייה ירוקה

 • ליווי לתקן 5281 לבנייה ירוקה

 • ייעוץ הנדסי לאיתור וטיפול בקרינה אלקטרומגנטית

 • בניית סימולצייה עתידית לצורך חיזוי קרינה אלקטרומגנטית

 • הכנת מפרטים הנדסיים/מיגון

 • מדידות

 • הגשת טופס תקינות לצורך הוצאת טופס 4 (אישור תקינות קרינה)

 • הגשת היתרים הקמה/הפעלה

 • חוות דעת משפטית 

 • חוות דעת לשמאים

 בדיקות קרינה ורעש

 • בדיקות קרינה מקווי מתח 

 • בדיקות קרינה מארונות חשמל

 • בדיקות קרינה משנאים

 • בדיקות קרינה ביתיות

 • בדיקות קרינה מאנטנות סלולריות

 • בדיקות קרינה ממתקני גישה 

 • בדיקות קרינה מרכבים היברידיים

 • בדיקות קרינה ממכשירים אלקטרוניים

 • בדיקות קרינה מאנטנות שידור

 • בדיקות קרינה לפני רכישת נכס

 • בדיקות קרינה מהרשת האלחוטית (wifi)

 • בדיקות קרינה במוסדות ציבוריים

 • בדיקות קרינה במוסודות חינוך וגני ילדים

 

bottom of page