top of page

בדיקות קרינה במוסדות חינוך

קרינה היא מפגע סביבתי, שהחשיפה אליו היא גורם אפשרי למחלת הסרטן, ילדים רגישים יותר ממבוגרים לגורמים המסרטנים ובכלל זה לקרינה.

 

לכן, ע"פ חוזר מנכ"ל של משרד החינוך כל מוסד חינוכי מחויב לבצע בדיקות קרינה תקופתיות

 

אשר יבוצעו ע"י בודק קרינה מוסמך מטעם המשרד להגנת הסביבה.

 

בתחום החשיפה לקרינה , אימץ משרד החינוך את מדיניות משרד הבריאות להטמעת "עיקרון הזהירות המונעת"  על פי מדיניות זו,

 

יש לצמצם במידת האפשר את חשיפת התלמידים לקרינה , תוך איזון בין שמירה על בריאות הילדים לבין שימוש בטכנולוגיות מתקדמות.

 

את תוצאות הבדיקה ניתן לראות באתר משרד החינוך אשר מפרסם תוצאות אלו לקהל הרחב.

 

bottom of page