top of page

מהי קרינה?

קרינה היא זרם של חלקיקים שונים הנושאים אנרגיה ומתפשטים במרחב בצורה של גלים. ישנם סוגים שונים של קרינה, שהם בעלי אנרגיות שונות והשפעות שונות על הסביבה והאדם. 

 

קרינה מייננת:
הינה קרינה בעלת אנרגיה גבוהה מספיק, כדי לגרום ליינון החומר. (יינון- תהליך בו אטומים הופכים להיות טעונים במטען חשמלי- רדיואקטיביים) דוג' לחומרים בעלי קרינה מייננת: חומרים רדיואקטיביים, מכשירי רנטגן, גז ראדון טבעי ועוד. חשיפה לקרינה מסוג זה הינה חשיפה קטלנית לסביבה ולאדם. 

קרינה בלתי מייננת (קרינה אלקטרומגנטית):
הינה קרינה שאינה מייננת את החומר שהיא עוברת דרכו ואינה הופכת את החומר לרדיואקטיבי. דוג' לחומרים בעלי קרינה בלתי מייננת: תדר הרדיו, רשת החשמל, מיקרוגל, טלפון סלולרי ועוד. קרינה בלתי מייננת מסוכנת פחות מקרינה מייננת, אך גם לה עלולה להיות השפעה שלילית על הגורמים החשופים אליה ועלולה לפגוע באופן עקיף גם בתאים חיים. 

 

 

יאיר בן עזרא 

יועץ קרינה מוסמך

מס' רישיון: 5020-01-6/ 5020-01-4

 

 

yairkrina@gmail.com

O: 09-834-9493 | M: 0524-218-154

F: 153-9834-9493

חוק הקרינה הבלתי מייננת, התשס"ו 2006

 

חוק הקרינה הבלתי מייננת, התשס"ו - 2006, נכנס לתוקף ביום 1/1/2007.

"מטרתו להגן על הציבור ועל הסביבה מפני השפעות של חשיפה לקרינה בלתי מייננת, ולהסדיר את העיסוק במקורות קרינה, הקמתם והפעלתם ובמתן שירות למדידת קרינה, בין השאר על ידי קביעת איסורים וחובות בהתאם לעקרון הזהירות המונעת".

החוק קובע חובות, איסורים והסדרים ככל הדרוש להגנה על הציבור ועל הסביבה מפני השפעות של חשיפה לקרינה בלתי מייננת.

במסגרת החוק הוסמך השר להגנת הסביבה, הממונה על ביצוע חוק הקרינה, להתקין תקנות בכל הנוגע לביצוע החוק, בין היתר בנושאים הבאים: קביעת תוקפם של היתרים, קביעת אגרות בעד הגשת בקשות למתן היתרים, רמות חשיפה מרביות מותרות, נקיטת אמצעי זהירות ובטיחות ועריכת מדידות קרינה

תקנות הקרינה הבלתי מייננת, התשס"ט 2009

 

בקובץ התקנות 6744 מיום 19.1.2009 פורסמו תקנות הקרינה הבלתי מייננת, תקנות אלה באות להשלים ולהגדיר את הדרישות לחוק הקרינה הבלתי מייננת, התשס"ו 2006. עם כניסת התקנות לתוקף חוייבו מפעילי מקורות הקרינה בתשלום אגרות כתנאי להקמת והפעלת מקורות הקרינה.


התקנות מתייחסות בין היתר לתוקף היתר הקמה או הפעלה של מקור הקרינה או עריכת שינויים, אגרות בקשה להיתר, רמות חשיפה מרביות מותרות, נקיטת אמצעי זהירות ובטיחות ועריכת מדידות קרינה, חובת דיווח, תנאים למתן היתר שירות, הכשרה ובחינות מקצועיות והוראות שונות בקשר ליידוע הציבור ועונשין.

בתוספות צויינו סוגי מקורות קרינה וסוג ההיתר וטופס בקשה להיתר למתן שירות של מדידת קרינה בלתי מייננת.

בנוסף, המשרד להגנת הסביבה פרסם טבלת רמות החשיפה לקרינה בלתי מייננת בהתאם לתדר. בטבלה שפרסם המשרד מצויינים ערכי הסף הבריאותיים והסביבתיים.

 

למעבר לתקנות לחץ כאן

bottom of page