top of page

בדיקות קרינה במקום העבודה

קרינה אלקטרומגנטית במקום העבודה, חושפת את העובדים  לרמות קרינה גבוהות המסכנות את בריאותם .

 

על פי חוק חייב המעביד לדאוג לבטיחות וגהות לעובדיו במקום העבודה ולמנוע את חשיפתם לקרינה . על פי חוק חשיפת העובד לקרינה נחשבת

 

לעבירה ועל המעביד מוטלת החובה למנוע את חשיפתם של עובדיו לכל סוגי הקרינה .

 

"נושא משרה בתאגיד חייב לפקח ולעשות כל שניתן למניעת עבירות בידי התאגיד או בידי עובד מעובדיו המפר חובה זו , דינו קנס".

 

(חוק הקרינה תשס"ו  2006  סעיף 17)

bottom of page